27 มิ.ย. 2559 18:26 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เกี่ยวกับสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(แก้ไข) ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2559 17:25 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เกี่ยวกับสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2559 12:41 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัท ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2559 12:45 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อย(แก้ไข) ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2559 18:36 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด